Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky jsou základním dokumentem podnikatele, který obsahuje základní obchodní, právní, technické, provozní a reklamační podmínky, kterými se následně řídí smluvní vztah mezi podnikatelem a jeho obchodním partnerem.

Registr všeobecných obchodních podmínek vznikl zejména vzhledem k tomu, že bývá často velmi náročné prokázat, že dané všeobecné obchodní podmínky jsou součástí smluvního vztahu mezi podnikatelem a jeho obchodním partnerem a zejména to, zda jsou součástí smluvního vztahu v daném znění a zda tedy jsou smluvní strany takového smluvního vztahu povinny řídit se ustanoveními takových Všeobecným obchodních podmínek (dále označovány také jako „VOP“).

Ve standardních případech se smluvní strany ve smlouvě pouze odkazují na Všeobecné obchodní podmínky jedné ze smluvních stran s tím, že tyto VOP jsou zveřejněny pouze na webových stránkách podnikatele, což je ovšem dle současné judikatury českých soudů zcela neplatné ujednání, neboť dle názoru nejvyššího soudu lze na webových stránkách cokoliv dodatečně změnit, tedy není možné takovýmto způsobem prokázat, že VOP v daném znění jsou součástí smluvního vztahu mezi smluvními stranami. Tomu abyste byli schopni prokázat, že Vaše VOP jsou součástí smluvního vztahu s Vaším obchodním partnerem slouží právě naše registry – o tom, jak naše registry fungují se dočtete více v jejich jednotlivých sekcích.

Registr všeobecných obchodních podmínek je přístupný taktéž z vseobecneobchodnipodminky.cz.

Naše databáze („Všeobecné obchodní podmínky“, „Pravidla rozhodčích řízení“, „Ostatní dokumenty“) jsou dnes jediným prostředkem, jak se vyhnout neplatnosti všeobecných obchodních podmínek, rozhodčích doložek, pravidel, řádů a dalších listin, neboť co je zveřejněno v projektu WebDeník je NEZPOCHYBNITELNÉ, a to z následujících důvodů:

  • WebDeník je provozován absolutně nezávislou právnickou osobou, o jejíž nestrannosti nemůže být sebemenší pochyb,
  • Po zveřejnění listiny v kterékoliv sekci WebDeníku Vám bude zasláno česné prohlášení s notářky ověřeným podpisem, jehož obsahem bude i zveřejněná listina včetně informace od jakého data a do kdy bude listina zveřejněna na konkrétní webové stránce,
  • Veškeré listiny zveřejněné v projektu WebDeník jsou zasílány ministerstvu kultury, národní knihovně v Praze a všem krajským knihovnám, a to z důvodu, že WebDeník je vydáván též v tištěné podobě, jako celostátně distribuované periodikum, tedy musí být ze zákona zasílán těmto institucím.