Pravidla rozhodčích řízení

„Pravidla rozhodčích řízení“ jsou jedním ze zásadních pilířů projektu WebDeník, jehož základním smyslem je zabránit problémům při vymáhání oprávněných pohledávek a dalším problémům způsobeným nutností prokázat, že listina, jež je v jakékoliv smlouvě označena jako příloha předmětné smlouvy je opravdu ta listina, kterou jedna ze smluvních stran předkládá při vymáhání svých práv u soudu, rozhodce, či jiného orgánu svrchované moci. Konkrétně sekce „Pravidla rozhodčích řízení“ slouží „rozhodcům ad hoc“ a dále „rozhodčím společnostem“ zřízeným za účelem sdružování rozhodců k tomu, aby tyto subjekty mohly řádně vykonávat svou rozhodčí činnost a nemusely mít obavu, že jejich práce přijde vniveč, neboť soud při přezkoumání oprávněnosti vydaného rozhodčího nálezu prohlásí rozhodčí nález za neplatný z důvodu, že žalující strana nebyla schopna řádně prokázat, že součástí právního vztahu mezi stranou žalující a stranou žalovanou bylo platné ujednání o tom, že spory z takového právního vztahu budou rozhodovány rozhodcem či rozhodčí společností (viz ustálená judikatura).

„Pravidla rozhodčích řízení“ fungují na bázi databáze pravidel, jednacích řádů, poplatkových řádů a dalších listin souvisejících s rozhodčím řízením, které musí být součástí rozhodčí doložky. Ve standardních případech (stejně jako u všeobecných obchodních podmínek) si smluvní strany sjednají ve smlouvě rozhodčí doložku pouze odkazující na pravidla či řády zveřejněné například pouze na webových stránkách rozhodčí společnosti, což je ovšem dle současné judikatury českých soudů zcela neplatné ujednání, neboť dle názoru nejvyššího soudu lze na webových stránkách cokoliv dodatečně změnit, tedy není možné takovýmto způsobem prokázat, že ujednání stran bylo ke dni uzavření smlouvy totožné s listinou, která je ke dni rozhodování o sporu zveřejněna na webových stránkách. Druhým problematickým případem je situace, kdy pravidla či jiná listina jsou vyvěšeny například v sídle společnosti, přičemž české soudy posuzují toto opět jako nedostatečné a neplatné ze stejného důvodu, jak uvedeno v předchozí větě.